Цөөн үгээр

- МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 188 ДУГААР ТОГТООЛ - шинэчлэгдсэн ойн экологи эдийн засгийн үнэлгээгээг үндэслэн хохирол тооцох аргачлал - Нийгмийн халамжийн сангаас үйлчилгээ авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Нийгмийн халамжийн сангаас үйлчилгээ авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Нийтэлсэн: 9 сарын өмнө Үзсэн: 189

ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРААС
ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Бүрдүүлэх баримт бичиг
Нийгмийн халамжийн тухай хууль
1 Ахмад настны тэтгэвэр

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 12.1.1 дэх заалт

/60 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй, 55 ба түүнээс дээш настай эмэгтэй/
1.Өргөдөл (маягтын дагуу);
2.Сумын Засаг даргын тодорхойлолт;
3. 2 хувь зураг;
4. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
5.16 Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс (сумын нийгмийн даатгалын байцаагч)-ийн тодорхойлолт; Төлбөргүй
2 Одой иргэний тэтгэвэр

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 12.1.2 дахь заалт

/16 насанд хүрсэн одой иргэн/ 1. Өргөдөл (маягтын дагуу);
2.Сумын Засаг даргын тодорхойлолт;
3. 2 хувь зураг;
4. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
5. Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс (сумын нийгмийн даатгалын байцаагч)-ийн тодорхойлолт;
6.Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 12.1.2, 12.1.3-т заасан тохиолдолд одой болон хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ тогтоосон тухай Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр;

Төлбөргүй

3 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний тэтгэвэр

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 12.1.3 дахь заалт

/Хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш хувиар алдсан 16 насанд хүрсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн/ 1. Өргөдөл (маягтын дагуу);
2.Сумын Засаг даргын тодорхойлолт;
3.2 хувь зураг;
4.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
5.Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс (сумын нийгмийн даатгалын байцаагч)-ийн тодорхойлолт;
6. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ тогтоосон тухай Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр Төлбөргүй
4 Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 12.1.4 дэх заалт

/Тэжээгч нь нас барсан 18 хүртэлх насны хүүхэд/ 1. Өргөдөл (маягтын дагуу);
2.Сумын Засаг даргын тодорхойлолт;
3. 2 хувь зураг;
4. Асран хамгаалагчийн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
5.Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс (сумын нийгмийн даатгалын байцаагч)-ийн тодорхойлолт
6.Тэжээгчийн нас барсны гэрчилгээний хуулбарын хамт / шүүхийн шийдвэр/
7.Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
8.Хүүхдийн эрүүл бойжиж буй эмчийн тодорхойлолт болон сургуульд суралцаж буй сургуулийн тодорхойлолт Төлбөргүй
5 Өрх толгойлсон эх, эцгийн тэтгэвэр

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 12.1.5 дах заалт

/18 хүртэлх насны дөрөв ба түүнээс дээш хүүхэдтэй, өрх толгойлсон 45 насанд хүрсэн эх, 50 насанд хүрсэн эцэг/ 1. Өргөдөл (маягтын дагуу);
2.Сумын Засаг даргын тодорхойлолт;
3. 2 хувь зураг;
4. Асран хамгаалагчийн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
5.Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс (сумын нийгмийн даатгалын байцаагч)-ийн тодорхойлолт
6.Тэжээгчийн нас барсны гэрчилгээний хуулбарын хамт / шүүхийн шийдвэр/
7.Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
8.Хүүхдийн эрүүл бойжиж буй эмчийн тодорхойлолт болон сургуульд суралцаж буй сургуулийн тодорхойлолт Төлбөргүй
6 Асаргааны тэтгэмж

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 13.2.1 дэх заалт

/Бүтэн өнчин хүүхдийг үрчлэн авсан болон асран хамгаалж, харгалзан дэмжиж байгаа иргэний/ 1.Өргөдөл
2.Сумын Засаг даргын тодорхойлолт
3.2 хувь зураг
4.Үрчлэгчийн иргэний үнэмлэх болон хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
5.Хүүхдийн эцэг, эхийн нас барсны гэрчилгээ
6.Өрхийн эмчийн тодорхойлолт
7.Сургуулийн нийгмийн ажилтаны тодорхойлолт
8.Үрчлэгч асран хамгаалагч , харгалзан дэмжигчээр тогтоогдсон тухай сумын Засаг даргын захирамж

Төлбөргүй

7 Асаргааны тэтгэмж

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 13.2.2 дох заалт

/Гэр бүлийн тухай хуулийн 25.5-д заасан болон хүчирхийллийн улмаас сэтгэл сананы болон бие махбодын хохирол хүлээж хамгаалалт шаардлагатай болсон хүүхдийг Гэр бүлийн тухай хуулийн 74 дүгээр зүйлд заасны дагуу гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа иргэний/ 1.Өргөдөл
2.Сумын Засаг даргын тодорхойлолт
3. 2 хувь зураг
4.Гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа хүний иргэний үнэмлэхийн хуулбар
5.Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
6.Бүтэн өнчин бол эцэг, эхийн нас барсаны гэрчилгээ
7.Хүүхдийн эцэг, эх нь иргэний эрх зүйн чадамжгүй гэж тооцогдсон, эрх зүйн чадамжаа хязгаарлуулсан, эцэг, эх байх эрхээ хязгаарлуулсан, хасуулсан, хорих газар ял эдэлж байгаа бол шүүхийн шийдвэр;
8.Хүүхдийн эцэг, эх нь удаан хугацаагаар (3 сараас дээш) эмнэлэгт эмчлүүлж байгаа бол эмнэлгийн ерөнхий эмчийн тодорхойлолт;
9.Асрах хүүхдийн эцэг, эх хүүхдээ биечлэн тэжээн тэтгэх, асран халамжлах бололцоогүй, эсхүл тэжээн тэтгэхээс зайлсхийсэн хүний хүүхэд бол энэ тухай сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
10.Хүүхдэд хүчирхийллийн улмаас хамгаалалт шаардлагатай болсон бол энэ тухай цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт.
11.Сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

Төлбөргүй

8 Асаргааны тэтгэмж

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 13.2.3 дахь заалт

/Тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, ганц бие ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй ганц бие иргэнийг гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа иргэний/ 1.Өргөдөл
2.Сумын Засаг даргын тодорхойлолт
3. 2 хувь зураг
4.Асруулагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
5.Асрагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
6.Тухайн ахмад настан нь тэжээн тэтгэх үр хүүхэд, төрөл садангийн хүнгүй , ганц бие болохыг тодорхойлсон тухай “Амьжиргааг дэмжих зөвлөл”-ийн шийдвэр Төлбөргүй
9 Асаргааны тэтгэмж

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 13.2.4 дахь заалт

/Эмнэлгийн хяналтад байдаг, байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд ба иргэнийг асарч байгаа иргэний/ 1.Өргөдөл
2.Сумын Засаг даргын тодорхойлолт
3.2 хувь зураг
4.Ахмад настан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний иргэний үнэмлэхийн хуулбар
5.Асрагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
6.Иргэнийг байнга асрах, эмнэлгийн хяналтанд байх шаардлагатай болохыг тогтоосон сумын ерөнхий эмч, нэгдсэн эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын комиссын тодорхойлолт
7.Асарч байгаа иргэн хөдөлмөр эрхлэдэггүй тухай сумын Засаг даргын тодорхойлолт

Төлбөргүй

10 Онцгой тохиолдлын мөнгөн тэтгэмж
Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 13.5.1 дэх заалт

/Гэнэтийн аюул, осол, урьдчилан төсөөлөх боломжгүй бусад шалтгаанаар гэр оронгүй, гэр орон нь цаашид амьдрах боломжгүй болсон болон амьжиргааны эх үүсвэрээ алдсан өрх/ 1.Өргөдөл
2.Сумын Засаг даргын тодорхойлолт
3.2 хувь зураг
4.Иргэний үнэмлэх болон хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
5.Гэнэтийн аюул, ослын улмаас гэр оронгүй болсныг тодорхойлсон мэргэжил (онцгой байдлын асуудал хариуцсан хэлтэс)-ийн байгууллагын дүгнэлт
6.Харъяа эд хөрөнгийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа

Төлбөргүй

11 Онцгой тохиолдлын мөнгөн тэтгэмж

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 13.5.2 дахь заалт

/18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэн/ 1.Өргөдөл
2.Сумын Засаг даргын тодорхойлолт
3.2 хувь зураг
4.Иргэний үнэмлэх болон хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
5.Харъяа эд хөрөнгийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа
6.Эцэг, эхийн нас барсаны гэрчилгээ, хэрэв хаяж, үрэгдүүлсэн бол иргэний бүртгэл, мэдээллийн байгууллагын архивын лавлагаа,
7.Эцэг, эх байх эрхийг нь хассан бол энэ тухай шүүхийн шийдвэр;

Төлбөргүй

12 Онцгой тохиолдлын мөнгөн тэтгэмж

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 13.5.3 дах заалт
/Хорих ангиас суллагдсан өөрийн гэр оронгүй иргэн,нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэн/ 1.Өргөдөл
2.Сумын Засаг даргын тодорхойлолт
3.2 хувь зураг
4.Иргэний үнэмлэх болон хүүхдийн төрсөний гэрчилгээний хуулбар
5.Харъяа эд хөрөнгийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа
6.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 129 дүгээр зүйлд заасны дагуу холбогдох байгууллагаас гарсан шийдвэр Төлбөргүй
13 Онцгой тохиолдлын мөнгөн тэтгэмж
Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 13.5.4 дэх заалт /Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай, дөрөв ба түүнээс дээш 18 хүртэлх насны хүүхэдтэй, гэр оронгүй, өрх толгойлсон эцэг эх/ 1.Өргөдөл
2.Сумын Засаг даргын тодорхойлолт
3.2 хувь зураг
4.Иргэний үнэмлэх болон хүүхдийн төрсөний гэрчилгээний хуулбар
5.Харъяа эд хөрөнгийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа
6.Орон гэр зайлшгүй шаардлагатайг нотолсон нийгмийн ажилтны нөхцөл байдлын үнэлгээ, Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр Төлбөргүй
14 “Эхийн алдар” одонгийн мөнгөн тусламж
Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 13.5.9 дэх заалт
/“Эхийн алдар” нэгдүгээр зэргийн одон, эсхүл “Эхийн алдар” хоёрдугаар зэргийн одонтой эх/ 1.Өргөдөл
2.Сумын Засаг даргын тодорхойлолт
3.2 хувь зураг
4. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
5.Алдарт эхийн одонгийн үнэмлэхийн хуулбар Төлбөргүй
Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх эцэгт тэтгэмж олгох тухай хууль
1 Жирэмсэн эхийн тэтгэмж

Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуулийн 6.1 дэх заалт

/Жирэмсний таван сартайгаас эхлэн хүүхэд төрөх хүртэлх тэтгэмж/ 1.Өргөдөл;
2.2 хувь зураг;
3. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
4.Баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
5.Жирэмсэн үедээ эмнэлгийн хяналтад орсон тухай өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн эмчийн тодорхойлолт.
6.Жирэмсэн эхийн тэтгэмж авч байсан иргэн хүүхэд төрөнгүүт 0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарсны тэтгэмж авах хүсэлтээ сум, хорооны нийгмийн ажилтанд гаргана.

Төлбөргүй

2 Цалинтай ээж хөтөлбөр

Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуулийн 6.2 дахь заалт

/Төрүүлсэн 0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарсны тэтгэмж/ 1.Өргөдөл;
2.2 хувь зураг;
3.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
4.Хүүхэд эсэн мэнд бойжиж байгаа тухай өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн эмчийн тодорхойлолт;
5.Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт;
6.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 106.1-д заасны дагуу хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа бол чөлөө олгосон тухай ажил олгогчийн тушаал, хуулбарын хамт;
7.Баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

Төлбөргүй

3 Ихэр хүүхдийн тэтгэмж

Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуулийн 6.3 дахь заалт

/Дөрөв хүртэлх насны ихэр хүүхэд төрүүлсэн эх/
1. Өргөдөл;
2.Иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт, гадаадад оршин суугаа иргэний хувьд иргэний үнэмлэх, эсхүл нотариатаар батлуулсан хуулбар;
3.Хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт;
4.Ихэр хүүхэд нь эсэн мэнд бойжиж байгаа тухай өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн эмчийн тодорхойлолт;
5.Баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
6.Гадаадад оршин суугаа иргэний хувьд тухайн газрын эмч, эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолт, Монгол улсаас гадаад улсад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газрын тодорхойлолт.

Төлбөргүй

4 Өрх толгойлсон эх, эцгийн тэтгэмж

Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуулийн 6.4 дэх заалт

/0-18 хүртэлх насны гурав болон түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэг/ 1.Өргөдөл;
2.1 хувь зураг;
3.Нас барсан эхнэр, эсхүл нөхрийн нас барсны гэрчилгээ, хуулбарын хамт;
4.Баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
5.Хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт /16 насанд хүрсэн бол иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт/;
6.Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 3.1.8-д заасан өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох талаар сум, хорооны Амьжиргааг дэмжих зөвлөлөөс гаргасан шийдвэр.

Төлбөргүй

Ахмад натсны тухай хууль
1 Протез, ортопед, тусгай хэрэгслийн үнийн хөнгөлөлт
Ахманд настны тухай хуулийн 8.1.1 дэх заалт
/хөл, гар, шүд (үнэт металлаар хийхээс бусад)-ний протез, сонсох, харах эрхтний ортопедийн хэрэгсэл худалдан авсан болон дотоодод хийлгэсэн зардлын үнийг нөхөн олгох/ 1.Өргөдөл (маягтын дагуу);
2.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
3.Протез, ортопедийн хэрэгсэл хийлгэх шаардлагатай тухай нарийн мэргэжлийн эмчийн тодорхойлолт
4.Протез, ортопедийн хэрэгслийн төлбөр төлсөн баримт эсхүл нэхэмжлэл
5.Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
Төлбөргүй
2 Амралт, сувиллын хөнгөлөлт

Ахмад настны тухай хуулийн 8.1.2 дахь заалт

/ахмадын зориулалттай амралт, сувилалын газарт амрах эрхийн бичгийг хөнгөлөлттэй үнээр олгох/ 1.Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 5.1.4-т заасан тохиолдолд замын зардал төлсөн баримт
2.Эрхийн бичгийн хуулбар, мөнгө төлсөн баримт
3. Хүндэт донороос бусад ахмад настанд эмчилгээ сувилгаа шаардлагатай тухай эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлт
4.Хүндэт донор бол хүндэт донорын үнэмлэх, хуулбарын хамт
5.Нийслэлд амьдарч байгаа хүндэт донор ахмад настны хувьд Монголын донорын холбооны, аймаг, суманд амьдарч байгаа хүндэт донор ахмад настны хувьд аймгийн Улаан загалмайн хорооны үнэмлэх, тодорхойлолт
6.сум.хорооны засаг даргын тодорхойлолт Төлбөргүй
3 Түлшний хөнгөлөлт
Ахмад настны тухай хуулийн 8.1.3 дахь заалт /тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, эсхүл хууль ёсны тэжээн тэтгэгч нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх боломжгүй нь тогтоогдсон ахмад настанд болон хүндэт донор ахмад настанд орон сууцны хөлс төлөхөд, хэрэв нийтийн халаалтгүй сууц, гэрт амьдардаг бол түлш худалдан авахад нь жилд нэг удаа мөнгөн тусламж/ 1.Ганц бие болохыг нотолсон сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
2. сум, хорооны ахмадын байгууллагын санал
3.Хүндэт донор бол хүндэт донорын үнэмлэх, хуулбарын хамт
4.Нийслэлд амьдарч байгаа хүндэт донор ахмад настны хувьд Монголын донорын холбооны, аймаг, суманд амьдарч байгаа хүндэт донор 4ахмад настны хувьд аймгийн Улаан загалмайн хорооны үнэмлэх, тодорхойлолт
5.Өргөдөл (маягтын дагуу); Төлбөргүй
4 Рашаан сувиллын хөнгөлөлт
Ахмад настны тухай хуулийн 10.1.2 дахь заалт /Эмчилгээ, сувилгаа зайлшгүй шаардлагатай ахмад настанд эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлтээр магадлан итгэмжлэгдсэн дотоодын рашаан сувилалд амарч сувилуулах тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн нэг талын зардал,эрхийн бичгийн 50 хувийг, хүндэт донор ахмад настанд 100 хувийг жилд нэг удаа нөхөн олгох/ 1.Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 5.1.4-т заасан тохиолдолд замын зардал төлсөн баримт
2.Эрхийн бичгийн хуулбар, мөнгө төлсөн баримт
3.Хүндэт донороос бусад ахмад настанд эмчилгээ сувилгаа шаардлагатай тухай эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлт
4.Хүндэт донор бол хүндэт донорын үнэмлэх, хуулбарын хамт
5.Нийслэлд амьдарч байгаа хүндэт донор ахмад настны хувьд Монголын донорын холбооны, аймаг, суманд амьдарч байгаа хүндэт донор ахмад настны хувьд аймгийн Улаан загалмайн хорооны үнэмлэх, тодорхойлолт Төлбөргүй
5 Оршуулгын тэтгэмж
Ахмад настны тухай хуулийн 8.1.4 дэх заалт
/нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжид заасан оршуулгын тэтгэмж авах эрх үүсээгүй ахмад настан нас барвал түүний оршуулгын зардалд нийгмийн даатгалын сангаас олгох оршуулгын тэтгэмжийн тэнцүү хэмжээний тусламж олгох/ 1.Өргөдөл маягтын дагуу
2.Нас барсны гэрчилгээ
3.Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр авдаггүй тохиолдолд оршуулгын тэтгэмж олгоогүй тухай аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын (суманд нийгмийн даатгалын байцаагч) байгууллагын тодорхойлолт
4.Оршуулах ажлыг хариуцах итгэмжлэгдсэн этгээдийг томилсон тухай сум, хорооны Засаг даргын шийдвэр
5.Итгэмжлэгдсэн этгээдийн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

Төлбөргүй

6 Замын зардлын хөнгөлөлт

Ахмад настны тухай хуулийн 10.1.3 дахь заалт

/нийслэлээс 1000 ба түүнээс дээш км алслагдсан газарт байнга оршин суудаг ахмад настан аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагын эмнэлэг хяналтын комиссын шийдвэрээр нийслэлд ирж эмчлүүлэх, шинжилгээ хийлгэх тохиолдолд унааны нэг талын зардлыг жилд нэг удаа нөхөн олгох/ 1. Өргөдөл (маягтын дагуу);
2. иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
3.Нарийн мэргэжлийн эмчийн тодорхойлолт
4. Протез, ортопедийн хэрэгслийн төлбөр төлсөн баримт эсхүл нэхэмжлэл
5.Сум.хорооны засаг даргын тодорхойлолт
6.Ганц бие болохыг нотолсон сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
7. сум, хорооны ахмадын байгууллагын санал
8.Хүндэт донор бол хүндэт донорын үнэмлэх, хуулбарын хамт
9.Нийслэлд амьдарч байгаа хүндэт донор ахмад настны хувьд Монголын донорын холбооны, аймаг, суманд амьдарч байгаа хүндэт донор ахмад настны хувьд аймгийн Улаан загалмайн хорооны үнэмлэх, тодорхойлолт
10.Аймгийн эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын хяналтын комиссын шийдвэр буюу 13А болон 13Б маягт
11.Замын зардал төлсөн баримт эсхүл нэхэмжлэл Төлбөргүй
Алдар цолтой ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай хууль
1 Алдар цолтой ахмадын мөнгөн тусламж

Алдар цолтой ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай хуулийн 5.3 дах заалт

/Монгол Улсын болон Хөдөлмөрийн баатар-200000, ардын болон гавьяат цолтон - 150000, төрийн соёрхолт - 150000, ахмад дайчин - 200000, Улсын ударник - 150000, хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтэнд 150000 олгох мөнгөн тусламж/ 1.Өргөдөл (маягтын дагуу);
2.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
3.Монгол Улсын болон Хөдөлмөрийн баатар, ардын болон гавьяат цолтон, төрийн шагналт, төрийн соёрхолт, ахмад дайчин, Улсын ударник, хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтэний үнэмлэх хуулбарын хамт
4.Сумын Засаг даргын тодорхойлолт Төлбөргүй
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль
1 Түлшний хөнгөлөлт
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн
26.1.1 дэх заалт
/байнгын асаргаа шаардлагатай 16 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, бүрэн хараагүй, бүрэн хэлгүй, дүлий, одой иргэн болон байнгын асаргаа шаардлагатай хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд орон сууцны хөлс төлөхөд, хэрэв нийтийн халаалтгүй сууц, гэрт амьдардаг бол түлш худалдан авахад нь жилд нэг удаа мөнгөн тусламж олгох/ 1.Өргөдөл маягтын дагуу;
2.Сум.хорооны засаг даргын тодорхойлолт
3.Төрсний гэрчилгээ (16 насанд хүрсэн бол иргэний үнэмлэх) хуулбарын хамт;
4.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
5. Аймаг, дүүргийн эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр;
6.Иргэнийг байнга асрах, эмнэлгийн хяналтад байлгах шаардлагатай болохыг тогтоосон сумын эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч, их эмч, аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын хяналтын комиссын тодорхойлолт.

Төлбөргүй

2 Протезийн хөнгөлөлт

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 26.1.2 дахь заалт

/18 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн дотоодод хийлгэсэн протезын үнийг эдэлгээний хугацаа дууссан болон тухайн хүүхдийн өсөлтийн улмаас бие эрхтэнд нь таарахгүй болсон тохиолдолд тухай бүр 100 хувь нөхөн олгох/ 1.Өргөдөл маягтын дагуу;
2.Протез хийлгэх болон тусгай хэрэгсэл шаардлагатай тухай нарийн мэргэжлийн эмчийн тодорхойлолт;
3.Төрсний гэрчилгээ (16 насанд хүрсэн бол иргэний үнэмлэх) хуулбарын хамт;
4.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
5.Протезийн хэрэгслийн төлбөр төлсөн баримт эсхүл нэхэмжлэл;
6.Нийгмийн халамжийн сангаас тэтгэвэр авагч иргэнээс бусад иргэн үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас протез, сэргээн засалтын хөнгөлөлт авах эрх үүсээгүй тухай аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын (сумын нийгмийн даатгалын байцаагч) байгууллагын тодорхойлолт.
7.Сум.хорооны засаг даргын тодорхойлолт
8.Сумын нийгмийн ажилтаны санал/урьд нь хийлгэсэн эсэх/ Төлбөргүй
3 Протезийн хөнгөлөлт

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн
26.1.3 дахь заалт

/Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас протез хийлгэх, сэргээн засалттай холбогдсон хөнгөлөлт авах эрх үүсээгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний дотоодод хийлгэсэн протезын үнийг гурван жил тутам нэг удаа нөхөн олгох/ 1. Өргөдөл маягтын дагуу;
2.Протез хийлгэх болон тусгай хэрэгсэл шаардлагатай тухай нарийн мэргэжлийн эмчийн тодорхойлолт;
3.Төрсний гэрчилгээ (16 насанд хүрсэн бол иргэний үнэмлэх) хуулбарын хамт;
4.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
5.Протезийн төлбөр төлсөн баримт эсхүл нэхэмжлэл;
6.Нийгмийн халамжийн сангаас тэтгэвэр авагч иргэнээс бусад иргэн үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас протез, сэргээн засалтын хөнгөлөлт авах эрх үүсээгүй тухай аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын (сумын нийгмийн даатгалын байцаагч) байгууллагын тодорхойлолт.
7.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт
8.Сумын нийгмийн ажилтаны санал/урьд нь хийлгэсэн эсэх/ Төлбөргүй
4 Ортопед, тусгай хэрэгслийн хөнгөлөлт

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн
26.1.4 дэх заалт

/18 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, түүнчлэн үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас протез хийлгэх, сэргээн засалттай холбогдсон хөнгөлөлт авах эрх үүсээгүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний дотоодод хийлгэсэн болон худалдан авсан ортопед, тэргэнцэр зэрэг тусгай хэрэгслийн үнийг гурван жил тутам нэг удаа 100 хувь нөхөн олгох/ 1. Өргөдөл маягтын дагуу;
2.Орпотед хийлгэх болон тусгай хэрэгсэл шаардлагатай тухай нарийн мэргэжлийн эмчийн тодорхойлолт;
3. Төрсний гэрчилгээ (16 насанд хүрсэн бол иргэний үнэмлэх) хуулбарын хамт;
4.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
5. Ортепед, тусгай хэрэгслийн төлбөр төлсөн баримт эсхүл нэхэмжлэл;
6. Нийгмийн халамжийн сангаас тэтгэвэр авагч иргэнээс бусад иргэн үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас протез, сэргээн засалтын хөнгөлөлт авах эрх үүсээгүй тухай аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын (сумын нийгмийн даатгалын байцаагч) байгууллагын тодорхойлолт.
7.Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
8.Сумын нийгмийн ажилтаны санал/урьд нь хийлгэсэн эсэх/ Төлбөргүй
5 Унааны зардлын хөнгөлөлт

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн
26.1.5 дахь заалт

/Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болон түүний асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн цэцэрлэг, сургуульд ирж, очих унааны зардлыг хөнгөлөх, эсхүл автобусаар үйлчлэх/ 1. Өргөдөл маягтын дагуу;
2.Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
3. Цэцэрлэг, сургуульд хүргэж өгөх болон цэцэрлэг, сургуулиас авч гэрт нь хүргэж өгөх хүний иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
4.Хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлийг тодорхойлсон эрүүл мэндийн байгууллагын мэргэжлийн эмч нарын хяналтын комиссын шийдвэр;
5.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд нь сургууль, цэцэрлэгт суралцаж буйг тодорхойлсон сургууль, цэцэрлэгийн тодорхойлолт;
6.Орон нутагт оршин суудаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд аймаг болон сумын төв, нийслэлд суралцахаар ирсэн бол тээврийн зардал төлсөн баримт эсхүл нэхэмжлэл. Төлбөргүй
6 Рашаан сувиллын хөнгөлөлт

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 26.1.7 дахь заалт

/Дотоодын рашаан сувилалд сувилуулах шаардлагатай дараах хүнд ирж, очих унааны, ор хоногийн зардлыг эрүүл мэндийн даатгалтай иргэний энгийн өрөөний тарифаар тус тус тооцон хуульд заасан хувиар жилд нэг удаа нөхөн олгох/ 1. Өргөдөл маягтын дагуу;
2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт
3. Төрсний гэрчилгээ (16 насанд хүрсэн бол иргэний үнэмлэх) хуулбарын хамт;
4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
5.16 насанд хүрээгүй хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлийг тогтоосон эрүүл мэндийн байгууллагын мэргэжлийн эмч нарын хяналтын комиссын, 16 насанд хүрсэн иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээг тогтоосон эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр;
6.Замын зардал төлсөн баримт эсхүл нэхэмжлэл;
7. Рашаан сувилалд сувилуулсан эрхийн бичгийн үнэ төлсөн тухай санхүүгийн баримт эсхүл нэхэмжлэл;
8.Эмчилгээ, сувилгаа шаардлагатай тухай эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлт. Төлбөргүй
7 Цэцэрлэгийн хоолны зардлын хөнгөлөлт

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 26.1.11 дэх заалт

/Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн болон хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан хүний нэг хүүхдийн цэцэрлэгийн хоолны зардлын төлбөрт хөнгөлөлт үзүүлэх/ 1. Өргөдөл /маягтын дагуу/
2. Сумын засаг даргын тодорхойлолт
3. 16 насанд хүрээгүй хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлийг тогтоосон эрүүл мэндийн байгууллагын мэргэжлийн эмч нарын хяналтын комиссын шийдвэр;
4.Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт;
5.Хүүхэд нь цэцэрлэгт хүмүүждэг тухай сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын тодорхойлолт, нэхэмжлэл. Төлбөргүй
8 Харилцаа холбооны зардлын хөнгөлөлт

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 26.1.6 дахь заалт

/Насанд хүрсэн бүрэн хараагүй, сонсголгүй, хэл ярианы бэрхшээлтэй хүний харилцаа холбооны зардалд хөнгөлөлт үзүүлэх/ 1. Өргөдөл маягтын дагуу;
2.Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
3. Төрсний гэрчилгээ (16 насанд хүрсэн бол иргэний үнэмлэх) хуулбарын хамт;
4.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
5.Иргэний бүрэн хараагүйг тодорхойлсон аймаг, дүүргийн эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр Төлбөргүй
9 Замын зардлын хөнгөлөлт

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 26.1.9 дэх заалт

/Бүрэн хараагүй хүн эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлтээр эмчлүүлэх, рашаан сувилалд сувилуулахаар аймгаас нийслэлд, нийслэлээс аймагт зорчсон тохиолдолд ирж, буцах унааны зардлын 75 хувийг жилд нэг удаа нөхөн олгох/ 1. Өргөдөл маягтын дагуу;
2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт
3. Төрсний гэрчилгээ (16 насанд хүрсэн бол иргэний үнэмлэх) хуулбарын хамт;
4.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
5.Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн мэргэжлийн эмч нарын хяналтын комиссын шийдвэр;
6.Замын зардал төлсөн тухай баримт эсхүл нэхэмжлэл. Төлбөргүй
10 Хүүхдийн зуслангийн хөнгөлөлт

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 26.1.12 дох заалт

/Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд нь хүүхдийн зусланд амарвал эрхийн бичгийн 50 хувийг жилд нэг удаа олгох/ 1. Өргөдөл маягтын дагуу;
2.Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт;
3.Хүүхэд нь цэцэрлэгт хүмүүждэг тухай сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын тодорхойлолт, нэхэмжлэл. Төлбөргүй
11 Оршуулгын тэтгэмж

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 26.1.15 дах заалт

/Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжид заасан оршуулгын тэтгэмж авах эрх үүсээгүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд нас барвал түүний оршуулгын зардалд нийгмийн даатгалын сангаас олгох оршуулгын тэтгэмжтэй тэнцүү хэмжээний мөнгөн тусламж олгох/ 1. Өргөдөл маягтын дагуу;
2. Нас барсны гэрчилгээ;
3.Оршуулгын тэтгэмж олгоогүй тухай аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгал (суманд нийгмийн даатгалын байцаагч)-ын байгууллагын тодорхойлолт;
4.Хөгжлийн бэрхшээлтэй байсныг гэрчлэх баримт;
5.Ганц бие болох тухай сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
6.Оршуулах ажлыг хариуцах итгэмжлэгдсэн этгээдийг томилсон тухай сум, хорооны Засаг даргын шийдвэр;
7.Итгэмжлэгдсэн этгээдийн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт.

Төлбөргүй

12 Уралдаан тэмцээний мөнгөн урамшуулал

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 33.4 дэх заалт

/Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн олимп, паралимп, дифлимп, тусгай олимп, тивийн наадам, дэлхийн зэрэглэлийн тэмцээнд оролцож алт, мөнгө, хүрэл медаль хүртсэн тохиолдолд түүний оролцсон тэмцээний давтамжийн хугацаанд ногдох тэтгэвэртэй нь тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн мөнгөн урамшуулал олгох/ 1.Өргөдөл маягтын дагуу;
2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт
3.Төрсний гэрчилгээ (16 насанд хүрсэн бол иргэний үнэмлэх) хуулбарын хамт;
4.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
5.Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
6.Олимп, тивийн наадам, дэлхийн зэрэглэлийн тэмцээнд оролцож авсан медалийн үнэмлэх, хуулбарын хамт;
7.Олимп, тивийн наадам, дэлхийн зэрэглэлийн тэмцээнд оролцож алт, мөнгө, хүрэл медаль хүртсэн тухай болон уг тэмцээний давтамжийн талаар биеийн тамир, спортын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын тодорхойлолт.

Төлбөргүй

Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтэс
№ Үйлчилгээний нэр төрөл Бүрдүүлэх бичиг баримт Үйлчилгээний хураамж /төгрөг/
1 Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр
- Эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг 1.Бизнес төсөл
2.Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3.Багийн засаг даргын тодорхойлолт
4.Иргэний хүсэлт
Төлбөргүй
2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр
- Эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг 1.Бизнес төсөл
2.Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3.Багийн засаг даргын тодорхойлолт
4.Иргэний хүсэлт
5.Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоосон актын хуулбар
Төлбөргүй
3 Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр
- Эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг 1.Бизнес төсөл
2.Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3.Багийн засаг даргын тодорхойлолт
4.Иргэний хүсэлт
Төлбөргүй
4 Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр
- Эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг 1.Бизнес төсөл
2.Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3.Багийн засаг даргын тодорхойлолт
4.Иргэний хүсэлт Төлбөргүй
5 Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр
- Өрхийг малжуулах
1.Сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол
2.Өрхийн хөдөлмөрийн насны гишүүдийн үнэмлэхний хуулбар
3.Багийн засаг даргын тодорхойлолт
4.Иргэний хүсэлт
5.Мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн тооллого буюу А дансны хуулбар

Төлбөргүй

6 Жижиг зээл 1.Бизнес төсөл
2.Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3.Багийн засаг даргын тодорхойлолт
4.Иргэний хүсэлт

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ